Подкрепа за родители на деца с увреждания за социална и професионална реализация

 

Кратко представяне

Цел на проекта е да се изгради действащ социален механизъм за значително подобряване достъпа до пазара на труда и професионалната реализация за родителите на деца с увреждания чрез едновременна мотивационна, психологическа, социална и образователна подкрепа за подобряване качеството и стандарта на живот. Да се предложат мерки за активното включване на социално уязвима група от родители чрез насърчаване на равните възможности, подобрената пригодност за заетост и осигурена пълноценна подкрепа за тях и техните деца. Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда.

За платформата

Като част от проекта създадохме тази единна информационно-комуникационна платформа за връзка между родителите на деца с увреждания и компании–партньори на Карин дом за осигуряване на възможност да получат подкрепа при включване в заетост.

Други дейности
  • дискусии между работодатели и родители на деца с увреждания
  • предоставяне на обучение за повишаване или придобиване на нова професионална квалификация, езиково обучение по английски език
  • предоставяне на мотивационни тренинги, консултации и психологическа подкрепа на родителите на деца с увреждания и терапевтични занимания за децата

Платформата Работа стартира през 2017 г. Разработена е в рамките на проект на Карин дом по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.